ตำแหน่ง 

ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีชมภู

โทร.

Email

034-109300 ต่อ 3649

 jsrichompu@gmail.com

 

 

ตำแหน่ง

รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น

โทร.

Email

0 34-109300 ต่อ 3659 หรือ 092-273-5525 pdamja@gmail.com

 

 

ตำแหน่ง

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง

โทร

Email

034-109300 ต่อ 3655

duangjai1010@gmail.com

 

ตำแหน่ง

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี

โทร

Email

034-109300 ต่อ 3649

janjirapon@webmail.npru.ac.th

 

 

ตำแหน่ง

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล

โทร

Email

034-109300 ต่อ 3659

aae@webmail.npru.ac.th