ตำแหน่ง 

ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี

โทร.

Email

034-109300 ต่อ 3649

janjao_pyd@yahoo.com        

 

 

ตำแหน่ง

รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์แพรวพรรณ ตรีชั้น

โทร.

Email

0 34-109300 ต่อ 3659 หรือ 092-273-5525 pdamja@gmail.com

 

ตำแหน่ง

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อ-นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรญา ทองอุ่น

โทร

Email

034-109300 ต่อ 3649

woraya44@hotmail.com

 

ตำแหน่ง

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง

โทร

Email

034-109300 ต่อ 3655

duangjai1010@gmail.com

 

ตำแหน่ง

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์จุฑามาส ศรีชมภู

โทร

Email

034-109300 ต่อ 3649

jsrichompu@gmail.com