ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
32330
Online User Online2
Today Today20
Yesterday Yesterday55
ThisMonth This Month421
LastMonth Last Month544
ThisYear This Year5,626
LastYear Last Year8,138

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 

Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

ปรัชญา

          บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทำงานด้วยจรรยาบรรณ สร้างสรรค์อาชีวอนามัย   และความปลอดภัยในองค์กร

 

ความสำคัญ

          หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ด้านการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ ส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการ ตลอดจนแรงงานนอกระบบ รวมทั้งร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตลอดจนเชิญคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาร่วมเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับนักศึกษา รวมทั้งเชิญนักวิชาการ นักอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

 

ลักษณะวิชาที่ศึกษา

          ศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานการสาธารณสุขทั่วไป และกลุ่มวิชาเฉพาะ ได้แก่ หลัก   สุขศาสตร์อุตสาหกรรม กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย พิษวิทยาาชีวอนามัย กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม การยศาสตร์และจิตวิทยาในการทำงาน โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม และการประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น

 

คุณลักษณะของผู้ศึกษา

          มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยู่ ในเกณฑ์ดี

 

แหล่งงาน

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • นักวิชาการด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการแรงงาน
  • พนักงานตรวจความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

 

โอกาสในการศึกษาต่อ

          สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ