ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
32323
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday55
ThisMonth This Month414
LastMonth Last Month544
ThisYear This Year5,619
LastYear Last Year8,138

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่การปฏิบัติ

พัฒนาความสามารถด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ

 

 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีพันธกิจที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนที่ประกอบอาชีพทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และอาชีพอื่นๆ เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทาง ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และส่งเสริมผู้เรียนให้ทำกิจกรรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ด้านปัญหาสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งระดับสถานประกอบการและระดับประเทศ ดังนั้นการจัดทำหลักสูตรใหม่จึงควรต้องมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะ มีความรู้ และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานที่ รวมทั้งมีเจตคติที่ดี และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ