ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
32340
Online User Online3
Today Today30
Yesterday Yesterday55
ThisMonth This Month431
LastMonth Last Month544
ThisYear This Year5,636
LastYear Last Year8,138

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

อาจารย์ดวงรัตน์ เสือขำ

วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 http://pws.npru.ac.th/duangrat/

 


อาจารย์นันทิดา โหวดมงคล

วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 http://pws.npru.ac.th/nantida/

 


 

อาจารย์ไอยเรศ บุญเกิด

วศ.บ. (วิศวกรรมความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


 

อาจารย์ ดร.พรภิไล ถนอมสงัด

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 

อาจารย์ มนัส รงทอง

วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี