ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
32334
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday55
ThisMonth This Month425
LastMonth Last Month544
ThisYear This Year5,630
LastYear Last Year8,138

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipment and Instrument

 

เครื่องมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยถือเป็นหลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรมนำไปสู่การปฏิบัติสามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ประกอบวิชาชีพมหาวิทยาลัยได้อนุมัติการจัดซื้อในงบประมาณประจำปีสำหรับห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้ครอบคลุมการเรียนการสอนในระดับปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดหลักดังต่อไปนี้

 

1. เครื่องตรวจวัดแสงสว่าง (Digital Light Meter)

 

2. เครื่องวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)

 

3. เครื่องวัดความร้อน (Area Heat Stress Monitor)

 

4. เครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน (Audio Meter)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. ตู้ป้องกันเสียงรบกวน (Audiometric Test Booth)

 

6. ปั้มเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Pump Low Flow)

 

7. เครื่องตรวจวัแก้ส (Gas Detector)

8. เครื่องวัดความสั่นสะเทือนของร่างกาย (Whole-Body Hand arm Vibration Meter)

 

9. เครื่องวัดความเร็วลมและความชื้นสัมพัทธ์ (Manometer and Relative Humidity)

 

10. เครื่องตรวจสมรรถถาพปอด (Spirometer)

 

11. เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Screeners)

 

12. จักรยานสำหรับการวัดการทำงานของหัวใจ (Bicycle for measuring heart function)