Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

รูปภาพ กิจกรรมและโครงการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชาพลศึกษา

  • ขอเชิญนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงยิมสาขาวิชาพลศึกษา   
  • นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม  ระหว่างวันที่ 2 - 14 กรกฎาคม  2561
  • ขอเชิญนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพลศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ คณะครุศาสตร์ วันที่  31  กรกฎาคม  2561

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คลังวีดิทัศน์ (Video  Gallery)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------