ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.ดร.ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์

 

 

Statistics Statistics
53211
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday56
ThisMonth This Month490
LastMonth Last Month1,335
ThisYear This Year12,729
LastYear Last Year10,792

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา( 4 ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะ ครุศาสตร์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร 25471471101647

ชื่อหลักสูตร (ไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Education Program in Physical Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) ค.บ. (พลศึกษา)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) Bachelor of Education (Physical Education)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) B.Ed. (Physical Education)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

4.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

4.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

5.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

5.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) รหัสหลักสูตร 25471471101647

5.2 คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ

5.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

5.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ

5.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 8 เมษายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

5.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 เมษายน 2562 ได้อนุมัติหลักสูตรให้เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

6.1 ครูพลศึกษา

6.2 นักวิชาการพลศึกษา

6.3 เจ้าหน้าที่พลศึกษา กีฬาและนันทนาการ

6.4 ผู้ตัดสินกีฬา

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ

ชื่อ–นามสกุล

 

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

1

นายชัยยุธ มณีรัตน์

 

อาจารย์

กศ.ม. (พลศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค.บ. (พลศึกษา)

วิทยาลัยครูนครปฐม

2535

 

2528

2

นางสาวปัณรสี เอี่ยมสอาด

 

อาจารย์

กศ.ด. (การจัดการเรียนรู้พลศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.ม. (พลศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค.บ. (พลศึกษา)

สถาบันราชภัฏนครปฐม

2559

 

2548

 

2543

3

นางสาวรวิวรรณ ขันทอง

 

อาจารย์

ศศ.ม. (พลศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.บ. (พลศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2556

 

2552

4

นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ค.ด. (พลศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (พลศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค.บ. (พลศึกษา)

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2554

 

 

2545

 

2540

5

นายอำนวย สอิ้งทอง

 

อาจารย์

ศศ.ม. (พลศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (พลศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

2550

 

2546