ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.ดร.ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์

 

 

Statistics Statistics
60035
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday50
ThisMonth This Month873
LastMonth Last Month1,003
ThisYear This Year5,907
LastYear Last Year13,646

 

      ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้อนุมัติให้โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐมเป็นสถาบันอุดมศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูนครปฐมภาควิชาพลศึกษาสังกัดอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์ ทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ป.กศ.สูงพลศึกษา)

พ.ศ.2519 ภาควิชาพลศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง

พ.ศ. 2524 ภาควิชาพลศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี

พ.ศ. 2527 ภาควิชาพลศึกษาย้ายไปสังกัดคณะครุศาสตร์

พ.ศ. 2541 ภาควิชาพลศึกษาได้เปลี่ยนการบริหารงานเป็นแบบโปรแกรมวิชา

พ.ศ. 2547 โปรแกรมวิชางดเปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เนื่องด้วยนโยบายการผลิตครูเปลี่ยนไป ให้ผลิตในหลักสูตร 5 ปี

พ.ศ. 2548 โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ จัดทำร่างหลักสูตรพลศึกษา 5ปีและเสนอขออนุมัติเปิดในปีการศึกษา 2549 โดยใช้ชื่อหลักสูตร “พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ”

พ.ศ. 2549 เริ่มรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.พลศึกษา หลักสูตร 5 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

พ.ศ. 2562 เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.พลศึกษา หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์  จนถึงปัจจุบัน