ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.ดร.ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์

 

 

Statistics Statistics
53218
Online User Online1
Today Today25
Yesterday Yesterday56
ThisMonth This Month497
LastMonth Last Month1,335
ThisYear This Year12,736
LastYear Last Year10,792

 

 

คณาจาย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.ดร.ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

 

ผศ.ดร.ยุงยุทธ ฮิ้นเจริญ

อาจารย์ ดร.ปัณรสี  เอี่ยมสอาด

อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง

อาจารย์อรรถกร เวชการ

อาจารย์รวิวรรณ สื่อสุวรรณ

อาจารย์ฐปนพ เกิดสว่างเนตร