Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (รอบที่2)
รายงานตัวใน
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
ให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวทุกคนอ่านทำความเข้าใจประกาศ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครั
ดูรายชื่อคลิกลิงค์ -->
https://drive.google.com/file/d/0Bww9P23waFiMczRLeGx0NWxRaHc/view

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในวันที่รายงานตัวรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 พฤษภาคม 2560)
หลักสูตร ค.บ. 5 ปี

รหัส 2506 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    จำนวน 12,700 บาท
รหัส 2508 สาขาวิชาฟิสิกส์        จำนวน 12,700 บาท

หลักสูตร วท.บ. 4 ปี
รหัส 2459 สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม    จำนวน 14,800 บาท

ข้อมูลจาก : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทรสอบถาม : 0 3410 9300 ต่อ 3891,3892,3893