หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (2 ปี)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ชื่อปริญญาย่อ วท.ม. (ฟิสิกส์)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก2
หมวดวิชา หน่วยวิชาย่อย จำนวนหน่วยกิต
วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 17
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9
วิทยานิพนธ์
12
รวมหน่วยกิต
38

 

 ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม