หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ชื่อปริญญาย่อ ปร.ด. (ฟิสิกส์)
หลักสูตรที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1  (3 ปี)
หมวดวิชา หน่วยวิชาย่อย จำนวนหน่วยกิต
วิชาเฉพาะ วิชาบังคับเฉพาะสาขา ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48
รวมหน่วยกิต
48
หลักสูตรที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.2  (5 ปี)
หมวดวิชา หน่วยวิชาย่อย จำนวนหน่วยกิต
วิชาเฉพาะ วิชาบังคับเฉพาะสาขา ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
72
รวมหน่วยกิต
72
 


 ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม