หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อปริญญาย่อ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต
หมวดวิชา หน่วยวิชาย่อย จำนวนหน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาตร์
6
ข้อกำหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6
วิชาเฉพาะ/วิชาชีพครู วิชาชีพครู บังคับ
31
วิชาชีพครู เลือกเรียน 5
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12
วิชาเฉพาะ/วิชาเอก วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
36
วิชาวิทยาศาสตร์ทั้วไป บังคับ 27
วิชาวิทยาศาสตร์ทั้วไป เลือกเรียน 9
วิชาการสอนวิชาเอก
6
เลือกเสรี
6
รวมหน่วยกิต
165

 

 ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม