หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)
ชื่อปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ชื่อปริญญาย่อ ค.บ. (ฟิสิกส์)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต
หมวดวิชา หน่วยวิชาย่อย จำนวนหน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาตร์
6
ข้อกำหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 3
วิชาเฉพาะ/วิชาชีพครู วิชาชีพครู บังคับ
37
วิชาชีพครู เลือกเรียน 7
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12
วิชาเฉพาะ/วิชาเอก วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
24
วิชาเอก บังคับ 44
วิชาการสอนวิชาเอก บังคับ 6
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
4
เลือกเสรี
6
รวมหน่วยกิต
173

 

 ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม