หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (4 ปี)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม)
ชื่อปริญญาย่อ วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต
หมวดวิชา หน่วยวิชาย่อย จำนวนหน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาตร์
6
ข้อกำหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 3
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน
28
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 52
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 21
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาพีพ
7
เลือกเสรี
6
รวมหน่วยกิต
144

 

 ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม