ประวัติสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เดิมเป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม  เป็นวิทยาลัยครูเมื่อปี พ.ศ. 2513  ซึ่งขณะนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเป็นหมวดวิทยาศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยวิชาเคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

พ.ศ. 2518 หมวดวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518  ประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ ได้แก่ ภาควิชาเคมี  ภาควิชาชีววิทยา  ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ภาควิชาสุขศึกษา  ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์  และภาควิชาคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2523 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เปิดสอนระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมีการเปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาลัยครูฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2536

พ.ศ. 2538 เริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  วิทยาลัยครูนครปฐมจึงเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏนครปฐม คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีภาควิชาต่างๆ  สังกัดอยู่รวมทั้งภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปและภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปเปิดสอนโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสถาบันราชภัฏนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เปิดสอนระดับปริญญาตรี ค.บ.(วิทยาศาสตร์) หลักสูตร 5 ปี  โดยใช้หลักสูตรกลางเป็นรุ่นแรก

พ.ศ. 2548 ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) หลักสูตร 5 ปี (ค.บ.วิทยาศาสตร์) โดยได้การรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549

พ.ศ. 2555 ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตร 5 ปี (ค.บ.วิทยาศาสตร์) โดยได้การรับรองหลักสูตรจาก สกอ. และเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) หลักสูตร 2 ปี วท.ม. (ฟิสิกส์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) หลักสูตร 3 ปี ปร.ด. (ฟิสิกส์) โดยได้การรับรองหลักสูตรจาก สกอ. และเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาโทเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

พ.ศ. 2557 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย ได้แก้ไขคำว่า “โปรแกรมวิชา” เป็น “สาขาวิชา”  

พ.ศ. 2558 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) หลักสูตร 5 ปี ค.บ. (ฟิสิกส์) โดยได้การรับรองหลักสูตรจาก สกอ. และเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

พ.ศ. 2560 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) หลักสูตร 4 ปี วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรม) โดยได้การรับรองหลักสูตรจาก สกอ. และเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

พ.ศ. 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตร 5 ปี (ค.บ.วิทยาศาสตร์) โดยเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

พ.ศ. 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตร 2 ปี วท.ม. (ฟิสิกส์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปร.ด. (ฟิสิกส์)  โดยเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาโท หลักสูตร 3 ปี (แบบ 1.1) / ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี (แบบ 1.2) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561