สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์


 

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม


 

 

 

ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วเเละวัสดุศาสตร์