Statistics Statistics
8809
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday34
ThisMonth This Month262
LastMonth Last Month546
ThisYear This Year3,342
LastYear Last Year3,435

 

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศทุน มหาวิทยาลัย Hungkuang ประเทศไต้หวัน

ใบสมัคร

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ในหัวข้อ 
"กลวิธีการพัฒนาทักษะการอ่านร้อยแก้ว" และ
"กลวิธีการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อสุนทรียรส" 

.
โดย อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ อาจารย์สาขาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โครงการพัฒนาการเขียนในศตวรรษที่ 21 โครงการที่ 1

"กลวิธีการสัมภาษณ์เพื่อสร้างคอนเทนต์สำหรับนิตยสาร"

โดย คุณใบพัด นบน้อม บรรณาธิการบทสัมภาษณ์นิตยสารเพลย์บอยและนักเขียนอิสระ

ไฟล์ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์