Statistics Statistics
11438
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month161
LastMonth Last Month535
ThisYear This Year5,971
LastYear Last Year3,435

 

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

เปิดให้บริการขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์แล้ว

 

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้พัฒนาระบบยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ขึ้น 
เพื่อให้บริการนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าในระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี  (ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 - ปัจจุบัน)
สามารถยื่นคำร้องขอใบรับรองทางการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษาได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โดยใช้งานผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล (REG) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (reg2.npru.ac.th)

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศทุน มหาวิทยาลัย Hungkuang ประเทศไต้หวัน

ใบสมัคร

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ในหัวข้อ 
"กลวิธีการพัฒนาทักษะการอ่านร้อยแก้ว" และ
"กลวิธีการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อสุนทรียรส" 

.
โดย อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ อาจารย์สาขาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โครงการพัฒนาการเขียนในศตวรรษที่ 21 โครงการที่ 1

"กลวิธีการสัมภาษณ์เพื่อสร้างคอนเทนต์สำหรับนิตยสาร"

โดย คุณใบพัด นบน้อม บรรณาธิการบทสัมภาษณ์นิตยสารเพลย์บอยและนักเขียนอิสระ

ไฟล์ข่าว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวฝาก