รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นักศึกษาหมู่เรียน 63/87

นักศึกษาหมู่เรียน 62/84

นักศึกษาหมู่เรียน 61/86

นักศึกษาหมู่เรียน 60/79

นักศึกษาหมู่เรียน 59/72