เอกสารคำร้องต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา 

 คู่มือการทำโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 รูปแบบของโครงงานนักศึกษา

สำหรับนักศึกษารหัส 55-58

สำหรับนักศึกษารหัส 59 เป็นต้นไป

 

IT01-แบบขอสอบหัวข้อโครงงาน 

IT02-เอกสารอนุมัติหัวข้อโครงงาน (เอกสารนี้ส่งหลังสอบหัวข้อเรียบร้อยแล้ว)

IT03-แบบขอสอบปลายภาค/ใบบันทึกคะแนน(100 คะแนน)

IT04-ข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ (ให้นักศึกษา Download ไฟล์นี้ เพื่อพิมพ์คำแนะนำของกรรมการสอบ โดยให้ใส่คำชี้แจงในการแก้ไขตามคำแนะนำ)