ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ผศ.ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ


Assist.Prof.Dr.Salyapong Wichaidit
Email : salyapong@webmail.npru.ac.th , salyapong@npru.ac.th

อาจารย์ สุชารัตน์ จันทาพูนธยาน์
Aj.Sucharat  Chantapoonthaya
Email : sukonta@npru.ac.th
ผศ.ดร.ธัญนันทร์ สัจจะบริบูรณ์
Assist.Prof.Dr.Thanyanan Sajjaboriboon
Email : ttaaun@npru.ac.th

อาจารย์ โกวิทย์ ชนะเคน


Aj.Gowit Chanaken
Email : aquaz@webmail.npru.ac.th

อาจารย์ กุลยา เจริญมงคลวิไล


Aj.Kunlaya Charoenmongkonvilai
Email : kunlayacha@webmail.npru.ac.th

ผศ.อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์


Assist.Prof. Areerat Kaewpradid
Email : areeratk@webmail.npru.ac.th

 

ติดต่ออาจารย์ได้ที่ : 034-109-300 ต่อ 3291