ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหะ พุกศิริวงศ์ชัย

ประธานสาขา


 
ติดต่อ : Facebook [QR Code]
 

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
49864
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday21
ThisMonth This Month591
LastMonth Last Month436
ThisYear This Year1,027
LastYear Last Year8,217
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ภาษาอังกฤษ : ฺBachelor of Arts Program in Educational Technology and Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Educational Technology and Innovation)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Educational Technology and Innovation)
 

รูปแบบหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์และบริหารจัดการสื่อการศึกษาด้วยปัญญาและคุณธรรม

ความสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นผู้ที่มีสติปัญญา ขยัน อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกความเป็นไทย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเอง และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ โดยยึดปรัชญาของสถาบัน คือ การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย และเป็นแหล่งความรู้ของปวงชน มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์ มีคุณค่าด้านการจัดการภูมิปัญญา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและปวงชน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และการพัฒนาในทุกด้าน อีกทั้งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลก ซึ่งต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการแก้ปัญหาทางการศึกษาและในองค์การต่างๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

4. ผลิตบัณฑิตให้มีวิจารณญาณ และสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาให้เหมาะสม

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา