ประธานสาขา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา


 
ติดต่อ : Facebook [QR Code]
 

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistics Statistics
3084
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month252
LastMonth Last Month433
ThisYear This Year1,490
LastYear Last Year1,594
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ภาษาอังกฤษ : ฺBachelor of Education Program in Educational Technology and Innovation

 

รูปแบบหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์และบริหารจัดการสื่อสารการศึกษาด้วยปัญญาและคุณธรรม

ความสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นผู้ที่มีสติปัญญา ขยัน อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกความเป็นไทย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาตนเอง และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ โดยยึดปรัชญาของสถาบัน คือ การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย และเป็นแหล่งความรู้ของปวงชน มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์ มีคุณค่าด้านการจัดการภูมิปัญญา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและปวงชน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และการพัฒนาในทุกด้าน อีกทั้งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลก ซึ่งต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการแก้ปัญหาทางการศึกษาและในองค์การต่างๆ ซึ่งขะช่วยผลักดันให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะพิเศษทางด้านการสร้างสรรค์และบริหารจัดการสื่อการศึกษา

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อการนำศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาไปใช้