กิจกรรมบูรณาการสมรรถนะกับรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- โครงการฝึกอบรมเรื่อง นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ

 

- โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน HR