ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชื่อหลักสูตร


ภาษาไทย          วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science Program in Multimedia Technology

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา


ชื่อเต็ม (ไทย)    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
ชื่อย่อ (ไทย)     วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Multimedia Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.S. (Multimedia Technology)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    


ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร


โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
   (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ 9 หน่วยกิต
   (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
   (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
   (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
ข้อกำหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
   (1) กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต
   (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 45 หน่วยกิต
   (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   (4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


ดาวน์โหลด


ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม