ผลงานวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ วิจัย

รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์

 

Conference

The 14 th KU Conference

The 11 th NPRU Conference

The 12 th NPRU Conference